ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR

Mostbet-games.net platforması üzərində təqdim olunan bütün məzmun və göstərilən xidmətlər yalnız 18 yaşını keçmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Erginlik yaşına çatmayan şəxslərin platformadan istifadə etməsi qadağandır. Saytda verilən məlumatlar vaxtaşırı olaraq dəyişdirilə, yenilənə və ya əlavə oluna bilər. Mostbet-games.net materialları hüquqi yaşdan kiçik şəxslər üçün təqdim edilmir.

GİRİŞ

Mostbet-games.net platformasına istifadəçilərin davamlı və ya arıqlı olaraq sorunsuzca giriş etmələri mümkündür. Saytımızda göstərilən xidmətləri öncədən bildirişsiz şəkildə məhdudlaşdırmaq, dayandırmaq və ya dəyişmək mümkündür. Platformamızın və ya təqdim etdiyimiz xidmətin işləməməsi halında, bundan məsuliyyət daşımırıq. Hər bir an platformadakı xidmətimizi istənilən bölgədə və ya müəyyən şəxsə məhdudlaşdırmaq mümkündür.

MƏLUMATIN ETİBARLILIĞI

Mostbet-games.net platformasında təqdim etdiyimiz məlumatları dəqiq bir şəkildə təhlil edirik. Platformamızda mövcud olan məlumatların doğruluğunu və dəqiqliğini təmin etmək bizim əsas məqsədimizdir, lakin buna tam zəmanət vermək mümkün deyil. Təqdim edilən məlumatların dəyişkən mahiyyəti nəzərə alındığında, platformamızda yer alan məlumatların tam və ya aktual olmamasından doğan heç bir zərər və ya itkilərə görə məsuliyyət daşımırıq.

XİDMƏT

Mostbet-games.net platformasında paylaşdığımız bütün məlumatlar tamamilə pulsuzdur. Biz bu platform vasitəsilə onlayn kazinolar haqqında məlumatları istifadəçilərlə paylaşırıq. Biz heç bir kazino və ya poker şirkətinin sahibi deyilik. Həmçinin, burada mərc qoymaq və oyunlar oynamaq mümkün deyil. Biz yalnız istifadəçilər üçün faydalı məlumatlar təqdim edirik, əsasən, kazinoları müqayisə etmək istəyənlər üçün. Bizim paylaşdığımız məqamın məqsədi yalnız istifadəçiləri məlumatlandırmaqdır.

ÜÇÜNCÜ TƏRƏF SAYTLARINA LİNKLƏR

Mostbet-games.net platformasında üçüncü tərəf veb-saytlarına bəzi bağlantılar yerləşdirilə bilər. Bu veb-saytların öz şərtləri və qaydaları mövcuddur. Təklif edirik ki, bu şərtlər və qaydalar ilə tanış olasınız. Həmin veb-saytlara daxil olduğunuzda orada verilən məlumatların doğruluğunu, bütövlüyünü və açıqlığını yoxlamaq sizin məsuliyyətinizdə deyil. Bu məsuliyyət yalnız həmin platformaların yaradıcılarına aid edir.

İDARƏ ETMƏK HÜQUQU

Mostbet-games.net platformasına giriş edərək və bizim xidmətlərimizdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının dövlət qanunlarına əməl edəcəyinizə razılaşırsınız. Bizim xidmətlərimizin qaydaları və şərtləri bütünüylə Azərbaycan qanunlarına əsaslanır. Oluşan hər hansı bir mübahisə və ya münasibətdə tərəflər əvvəlcə müzakirə yolu ilə həll etməlidirlər. Əgər tərəflər arasında razılıq əldə edilmirsə, onlar məsələni Azərbaycan məhkəmələrində qanuni yolla həll edə bilərlər.

MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

Xidmətimiz və platformamızdakı məlumatlardan istifadə etməklə bağlı ciddi problem və itkilər yaşama ehtimalınıza görə, Mostbet-games.net komandası məsuliyyət daşımır. Saytımız daim yenilənir və istifadəçilərə güvənilir və doğru məlumatlar verməyə çalışır, amma bu məlumatların güvənilirliyi, doğruluğu və aktuallığı barədə öhdəlik daşımırıq. Əsasən Azərbaycandakı kazinoları təhlil etmək üçün yaradılmış olmasına baxmayaraq, biz kazino xidmətləri təklif etmirik.

MƏSULİYYƏTLİ QUMAR

Məsləhət olunur ki, zövq və əyləncə üçün qumar və kazino istifadə edin. Maliyyə problemlərinizi həll etmək üçün qumarxanaya yönəlməyin və hansısa problemlərdən qaçın. Bir çox qumarbazın baş məsələsi budur. Əlavə olaraq, Azərbaycanda yaşa çatmayan şəxslərin kazino ilə əlaqələri qanun tərəfindən qadağandır. Bu məsələ ilə əlaqədar ətraflı məlumat almagınız üçün qumar əleyhinə qanunların nəzərdə tutulması tövsiyə olunur.

Qanunların tətbiqi ölkənin hüquqi normativlərinin tətbiqi ilə əlaqəlidir. Bu qanunlar ölkənin hüquqi normativlərini, insanlar arasındakı əlaqələri, maliyyə, idarəetmə və digər sahələri təyin edir. Həmçinin, bu qanunlar insanlar arasındakı sazişlərin hüquqi şəkildə təsdiq edilməsini, icrasını və müdafiə olunmasını təmin edir, buna görə də xidmətimizin təminatına çox vacibdir.

QAYDALAR VƏ ŞƏRTLƏRƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Mostbet-games.net platformasının şərtləri vaxtaşırı olaraq yenilənir, arada bir onları dəyişdirə və ya əlavə edə bilərik. Bəzən bu yeniliklər haqqında bizim komandamız istifadəçiləri əvvəlcədən xəbərdar edəcək. Digər hallarda isə, genə də istifadəçilərə öncədən bildiriş göndərmək olmur. Yeniliklərin əsas məqsədi, müştərilərimizə daha yaxşı və təkmil xidmət göstərməkdir. Sizi əsasən platformanı təqdim olunan yeniliklər üçün düzgün olaraq ziyarət etməyə çağırırıq.